Közösségi adószámot annak a közösségi adószámmal még nem rendelkező áfafizetésre kötelezett adóalanynak, illetve egyes speciális esetekben az áfafizetésre kötelezett, nem adóalany jogi személynek kell igényelni, aki az Európai Közösség valamely másik tagállamában lévő adóalannyal kíván kereskedelmi kapcsolatot létesíteni.

A kereskedelmi kapcsolat jelenthet termékbeszerzést, termékértékesítést – ideértve az Áfa tv. szerinti adómentes termékimportot megalapozó Közösségen belüli adómentes termékértékesítést is –, szolgáltatásnyújtást és szolgáltatás igénybevételét.

Kötelező a közösségi adószám kérése akkor, ha az áfafizetésre kötelezett adóalany Közösségen belüli termékbeszerzést, Közösségen belüli termékértékesítést végez. Vagy a Közösség más tagállamában gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában ott lakóhellyel, vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező adóalanynak az Áfa tv 37. § szerinti szolgáltatást nyújt. Továbbá, ha a Közösség más tagállamában gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában ott lakóhellyel, vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező adóalanytól az Áfa tv. 37. § szerinti szolgáltatást vesz igénybe.

Közösségi adószámot kell kérnie a következő, különleges adózói körnek:

 • kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalanynak,
 • áfafizetésre kötelezett nem adóalany jogi személynek,
 • kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású adóalanynak,
 • alanyi adómentességet választó adóalanynak,

ha a tárgyévben az általa a Közösség más tagállamában beszerzett termék adó nélkül számított összesített ellenértéke a 10 000 eurót meghaladja. Az adószámot még akkor kell kérni mielőtt a közösségi beszerzés elérné vagy meghaladná az értékhatárt. (A 10 000 eurós értékhatár számításnál figyelmen kívül kell hagyni az új közlekedési eszköz, illetve a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény hatálya alá tartozó termék adó nélkül számított ellenértékét.)

Közösségi adószámot kell kérnie a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalanynak, az alanyi adómentességet választó adóalanynak és a kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású adóalanynak is előzetesen, ha a Közösség valamely másik tagállamában gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában ott lakóhellyel, vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező adóalanynak az Áfa tv. 37. §-a szerinti szolgáltatást nyújt, vagy attól szolgáltatást vesz igénybe.

A közösségi adószám igénylése

A közösségi adószámot a NAV illetékes igazgatósága adja az adózó bejelentése, kérelme alapján. Igénylési módja attól függ, hogy a közösségi adószámot kérő rendelkezik-e adószámmal, vagy sem. Az adózó a közösségi adószámot a közösségi kereskedelemmel összefüggő minden iraton köteles feltüntetni. A NAV kérelemre – a bejelentés napjával – az adóév közben is törli az adózó közösségi adószámát, ha az bejelenti, hogy a Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal kereskedelmi kapcsolatát megszüntette.

A NAV a csődeljárás, a felszámolási, illetve a végelszámolási eljárás alatt álló adózó számára is megállapít közösségi adószámot. (Az adózó bármikor kérheti közösségi adószámának igazolását. A NAV illetőségigazolás formájában igazolást (hatósági bizonyítványt) állít ki a közösségi adószámról.)

Ha a közösségi adószámot a NAV-hoz történő bejelentkezéssel egyidejűleg kérték, akkor az alkalmazhatóság kezdete megegyezik az adóköteles tevékenység kezdetével.

 • Az előtársaságoknál az alkalmazhatóság kezdete az adószám kiadásának napja (a cégbejegyzési kérelem benyújtásának időpontja).
 • A cégbejegyzésre kötelezett adózók, melyek előtársaságként nem működhetnek, azok az adóköteles tevékenységet is csak a cégbejegyzéstől (a társaság létrejöttétől) kezdődően végezhetnek, illetve a szervezeti változással létrejött szervezeteknél a cégbejegyzést követő naptól, míg az egyéni vállalkozói tevékenységet végző adózók közösségi adószámának alkalmazhatósága a tevékenységük megkezdésével, tehát az adószám kiadásának napjával egyezik meg.
 • A közvetlenül NAV-hoz bejelentkező adózók közösségi adószám alkalmazhatóságának kezdete megegyezik az adószám, illetve ezzel egyidejűleg a közösségi adószám kiadása iránti bejelentés, kérelem előterjesztésének napjával.
 • A csoportos áfaalanyiságot alkotó csoport alkalmazhatósági kezdete a csoport létrehozását engedélyező határozat jogerőre emelkedésének napja.

A közösségi adószám törlése megtörténhet kérésre vagy, ha az adózó vagy az adóköteles tevékenység/kapcsolat megszűnik, illetve ha:

 • az adózó székhelyén végzett helyszíni eljárás hitelt érdemlően igazolja, hogy az adózó a székhelyén nem található,
 • a postai úton hivatalos iratként kézbesített adóhatósági irat két egymást követő alkalommal a címzett ismeretlen jelzéssel megy vissza a NAV-hoz, vagy levélszekrény hiánya miatt kézbesíthetetlen,
 • a bejelentett székhely nem valós cím,
 • az adózó törvényes képviselőt, felszólítás ellenére sem, jelentett be a NAV-hoz,
 • ha a bejelentett törvényes képviselő nem valós személy,
 • az adózó a NAV-hoz az áfaösszesítő nyilatkozatot vagy a havi adó- és járulékbevallást a törvényi határidőtől számított háromszázhatvanöt napon belül a NAV felszólítása ellenére sem nyújtja be,
 • költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén azt a támogató kezdeményezi,
 • az adózó által bejelentett székhelyszolgáltató nem szerepel a székhelyszolgáltatók nyilvántartásában és az ilyen irányú tevékenység végzésére vonatkozó szándékát sem jelentette be, nem gondoskodott másik megfelelő székhely vagy székhelyszolgáltató bejelentéséről sem.

Ha a NAV az adóalany adószámát törli, az adóalany adólevonási joga az adószám törlését elrendelő határozat véglegessé válásának napjával véglegesen elvész. Az adószám törlése után az adószám újbóli megállapítását NAV-nál lehet kérni.

A közösségi adószámok felépítése

A hazánkban kiadott közösségi adószámok az országot azonosító „HU” kódból és az adószám, illetve csoportazonosító szám 8 jegyű törzsszámából állnak:

HU12345678

Ausztria közösségi adószáma ugyanilyen csak ATU előtagú. Vannak országok, melyek az előtag után 9, 10, 11 vagy 12 számot adnak meg. Más cégek közösségi adószámának érvényessége a NAV előtt igazolható módon ellenőrizhető az Európai Bizottság (EB) honlapján. A lekérdezéshez először meg kell adni a saját közösségi adószámot. A közösségi adószám lekérdezése során a lekérdező egy egyedi hivatkozási számot kap, mely alapján a NAV a lekérdezést – ha a lekérdezett közösségi adószám érvényes – azonosítani tudja. Az egyedi hivatkozási számot tartalmazó lekérdezés eredményét meg kell őrizni, így a lekérdezés a NAV előtt igazolható.

A közösségi adószámok érvényességének és az azonosító adatok pontosságának megerősítése a NAV-tól telefonon, belföldről a 1819. Külföldről a +36 (1) 461-1819-es számon a 2-es menüpontban, a NAV Infóvonalon keresztül kérhető.